ติดต่อสอบถามข้อมูล 074-260238

Untitled Document

ข่าวสาร

ประกาศ ทั้งหมด

3/12/2562 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเบิกของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 1 ครั้ง) 4/07/2562 : ประกาศ เรื่อง อัตราจำหน่ายของที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   » (อ่าน 4 ครั้ง) 29/11/2562 : ประกาศ เรื่อง กำหนดรายจ่ายอื่น ๆ จากเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 3 ครั้ง) 30/03/2562 : ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของการให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ 2)  » (อ่าน 3 ครั้ง) 1/06/2560 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 3 ครั้ง) 24/09/2561 : ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของการให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 2 ครั้ง) 20/10/2557 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติผู้ประกอบการขายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 3 ครั้ง) 2/10/2562 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการใช้บริการหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  » (อ่าน 14 ครั้ง) 2/10/2562 : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการใช้บริการสถานที่วิทยาเขตสตูล  » (อ่าน 11 ครั้ง) 2/10/2562 : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ค่าบริการสงขลาพาเลซ  » (อ่าน 16 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่องอัตราและหลักเกณฑ์การรับ-จ่าย เงินรายได้ในโครงการ UBI  » (อ่าน 13 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในโครงการ UBI  » (อ่าน 11 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่อง การรับ-จ่ายเงินโครงการมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน  » (อ่าน 12 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่องการรับ-จ่ายคเงินโครงการผู้บริหารและครูจังหวัดชายแดนใต้  » (อ่าน 10 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่อง การรับ-จ่ายค่าธรรมเนียมดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาฯ สาขาวิชาชีพครู  » (อ่าน 687 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสระว่ายน้ำ  » (อ่าน 13 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการหอพักรุกขวัลย์  » (อ่าน 12 ครั้ง)