ติดต่อสอบถามข้อมูล 074-260238

Untitled Document

ข่าวสาร

ประกาศ ทั้งหมด

22/10/2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ"  » (อ่าน 3 ครั้ง) 15/09/2563 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโครงการค่าจ้างที่ปรึกษา  » (อ่าน 20 ครั้ง) 28/08/2563 : ประกาศ เรื่อง อัตราในการจำหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 44 ครั้ง) 30/07/2563 : ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า และธุรกิจ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 55 ครั้ง) 20/07/2563 : เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 56 ครั้ง) 20/07/2563 : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 70 ครั้ง) 2/07/2563 : ประกาศ ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย (บริเวณอาคารด้านหน้าหอพักรุขวัลย์)  » (อ่าน 61 ครั้ง) 2/07/2563 : ประกาศ การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัย (คณะเทคโนโลยีอุตหกรรม)  » (อ่าน 70 ครั้ง) 22/05/2563 : ประกาศ เรื่อง การรับ จ่ายเงินโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563  » (อ่าน 59 ครั้ง) 22/05/2563 : ประกาศ เรื่อง การรับ จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563  » (อ่าน 66 ครั้ง) 9/04/2563 : ประกาศ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ฯ โควิด-19  » (อ่าน 77 ครั้ง) 23/01/2563 : ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการไม่อนุญาตให้ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร   » (อ่าน 82 ครั้ง) 19/12/2562 : ประกาศ เรื่อง ห้ามใช้พลาสติกเป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย  » (อ่าน 95 ครั้ง) 3/12/2562 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเบิกของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 84 ครั้ง) 4/07/2562 : ประกาศ เรื่อง อัตราจำหน่ายของที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   » (อ่าน 90 ครั้ง) 29/11/2562 : ประกาศ เรื่อง กำหนดรายจ่ายอื่น ๆ จากเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 98 ครั้ง) 30/03/2562 : ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของการให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ 2)  » (อ่าน 100 ครั้ง) 1/06/2560 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 96 ครั้ง) 24/09/2561 : ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของการให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 94 ครั้ง) 20/10/2557 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติผู้ประกอบการขายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  » (อ่าน 86 ครั้ง) 2/10/2562 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการใช้บริการหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  » (อ่าน 91 ครั้ง) 2/10/2562 : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการใช้บริการสถานที่วิทยาเขตสตูล  » (อ่าน 86 ครั้ง) 2/10/2562 : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ค่าบริการสงขลาพาเลซ  » (อ่าน 85 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่องอัตราและหลักเกณฑ์การรับ-จ่าย เงินรายได้ในโครงการ UBI  » (อ่าน 88 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในโครงการ UBI  » (อ่าน 74 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่อง การรับ-จ่ายเงินโครงการมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน  » (อ่าน 69 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่องการรับ-จ่ายคเงินโครงการผู้บริหารและครูจังหวัดชายแดนใต้  » (อ่าน 73 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่อง การรับ-จ่ายค่าธรรมเนียมดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาฯ สาขาวิชาชีพครู  » (อ่าน 738 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสระว่ายน้ำ  » (อ่าน 115 ครั้ง) 1/10/2562 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการหอพักรุกขวัลย์  » (อ่าน 66 ครั้ง)